Optički slojevi

Na svaku optičku komponentu koju proizvodimo na njenim funkcionalnim površinama možemo naneti optičke slojeve. Optički antirefleksni slojevi imaju primenu u vidljivoj oblasti od 400 do 700nm. Nanošenjem višeslojnog antirefleksnog sloja, odbijanje svetlosti od površine optičkog elementa se smanjuje sa 4% na 0,8%, a za neke talasne dužine i više.

Antirefleksni sloj - dijagram